Närpes När-TV
Närpes När-TV

Översättningen av finska Yhteisömedia (eng. community media) boken har äntligen publiserats. Tror du att medborgarmedia betyder social media? Tror du att medborgarmedian föddes när internet uppfanns? Det är hög tid att ta reda på saken.

FÖRORD TILL DEN SVENSKSPRÅKIGA UTGÅVAN

På finska förstås ordet 'yhteisömedia' ( eng. community media) redan som icke-kommersiell medborgarmedia, men på svenska är'samfundmedia' (eng. community media) ett svårare begrepp rent semantiskt. Europeiska unionens översättare har använt ordet samfundsmedia, men detta ord förstås inte av utövarna av icke-kommersiell lokal- och närradio och - television i Finland och Sverige.


 I Europaparlamentets betänkande användes begreppet 'ideelltdrivna icke-kommersiella lokalsamfundsmedier' i sin helhet. Man kunde naturligtvis lansera begreppet 'samfundsmedia', men i denna svenskspråkiga version föll valet på att använda ett begrepp som branchens aktörer förstår.


I Sverige förstår man inte ordet 'närmedia', trots att man förstår det i Finland. Ordet har härletts från begreppen 'närradio' och 'när-TV'. I Finland definierar de finlandssvenska närtelevisionerna sig som lokal-TV, men på finska och i Sverige utgår man ifrån att lokal-TV och lokalradio är kommersiella. Därför används i boken i preciserande syfte termen 'icke-kommersiell', för att klargöra att det gäller medborgarmedia som inte är kommersiell.


I Sverige har man i någon mån börjat använda det engelskspråkiga begreppet'community media' som sådant, eftersom det är svårt att hitta ett ord som klart och tydligt motsvarar 'community media'. I den nya, år 2014 utkomna, utredningen om finlandssvensk när-  och lokaltelevision I brytpunkten mellan idealism och kommersialism. Utveckling av finlandssvensk lokal-tv:s verksamhetsmodell, konstaterar PeterSandstöm såhär om community media:


”EU:s gränser och använder det samlande begreppet Community media (CM). Definitionen på CM lyder: ”media som är icke-vinstdrivande och ägd av en ansvarig gentemot samhället som de avser att tjäna. CM är öppet för samarbete inom programproduktion och
ledning av samhällsmedlemmarna.”


Jag hoppas att detta förord klargör de svenskspråkiga begreppen. Medborgarmedia, den tredje sektorns media, närmedia, community media är mycket mångfacetterad. Av historiska skäl används olika begrepp för icke-kommersiell medborgarmedia i olika länder och regioner. I Finland och Sverige, där branchen huvudsakligen har fungerat i marginalen, har inget begrepp etablerats för att beskriva hela branchen, trots att begreppen 'närradio', 'när-TV' ja 'icke-kommersielllokal-TV' är bekanta. Det Öppen kanal -system ( eng. open channel), som är ibruk i Sverige är en underart till medborgarmedia som i Finland är i bruk endast i Stadi-TV i Helsingfors.

Maarit  Nermes